Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Kvælstofprognose 2017

Kvælstofprognosen for 2017 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet ca. 7000 ton eller knap 3 kg N pr. ha landbrugsareal mindre end normalt.

På lerjord er kvælstofbehovet 5-10 kg kvælstof mindre, på blandet sand- og lerjord er kvælstofbehovet 5 kg N pr. ha mindre og på grovsandet jord er kvælstofbehovet uændret. Se på kortet, hvordan det ser ud i DIT område.

Årsagen til at kvælstofprognosen ser ud, som den gør, er, at nedbøren fra 1. september 2016 til udgangen af februar 2017 har været mindre end normalt - især i den østlige del af Jylland og på Øerne.

Kvælstofprognosen for 2017 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 143 marker i Kvadratnettet i februar måned 2017 suppleret med modelberegninger. KHL deltager aktivt i udtagningen af prøver, da vi står for udtagningen i 13 af punkterne. Resultaterne af N-min målingerne i februar 2017 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2006-2016.

Resultaterne af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2017 på lerjord og på blandede sand- og lerjorder er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Afvigelsen i N-min er størst i den vestlige del af Jylland.

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder, og gælder for både vandede og uvandede jorder.

Hvad gør jeg som landmand?

I din Markplan 2017 kan du på udskriften Skema A under faneblad 9 i tekstboksen ”Beregning af virksomhedens samlede kvælstofkvote” se, hvor mange ha der bliver berørt af korrektionen på din ejendom. Du skriver ind i skemaet, hvor mange kg N/ha du skal reducere med inden for den enkelte jordtype, og du kan dermed selv beregne, hvor meget kvælstof du skal lade blive i laden i forhold til din udarbejdede plan.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent for en ny beregning.

 

Kvælstofprognosen 2017

Inddelingen af landet i områder er foretaget på grundlag af afvigelser i nedbørsmængden i perioden fra september 2016 til februar 2017 i forhold til samme periode i årene 2006-2016.

Prognosens angivelser på kortet anvendes på marker med vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren - dvs. græs, vinterraps o. lign., men prognosen gælder altså for vinterkorn. Prognosen gælder for både vandede og uvandede jorder.

Kvælstofprognosen bygger på resultaterne af målinger af N-minindholdet i rodzonen på alle jordtyper, og resultatet viser, om der er mere eller mindre mineralsk kvælstof i jorden i forhold til et normalt år.