Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Sprinkler og ensilage

Anvender du sprinkler til at udbringe restvand fra silopladser, køreveje mv, skal du være særlig opmærksom på risikoen for forurening i vintermånederne.

Mange kvægbrugere anvender sprinkler, men det er ikke lovligt at udsprinkle restvand på frossen eller på vandmættet jord, da der er overhængende fare for, at der kan ske nedsivning til dræn eller overfladisk afløb, som kan forurene vandløb og søer.

Selvom der er en meget begrænset mængde næringsstoffer i restvand, så er det ofte store mængder som udsprinkles, og derfor er der risiko for forurening.

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT HINDRE FORURENING?

Lige nu er jorden vandmættet efter en del nedbør henover jul og nytår, og risikoen for forurening er derfor stor, også selv om der sprinkles på græsbevokset jord. Vi anbefaler kraftigt at afbryde sprinkleren i disse dage og pumpe restvandet til buffertank eller gyllebeholderen.

Vi hører desværre hvert år eksempler på, at sprinkler har været årsag til risiko for forurening eller direkte forurening af vandløb, og derfor opfordrer vi til øget opmærksomhed på sprinklerne.

Vær særlig opmærksom, hvis sprinkleren er fast placeret, fx på en trefod og manuelt skal flyttes. Her er risikoen for forurening stor i vintermånederne, hvis ikke man husker at flytte den meget jævnligt. I disse tilfælde er det mere sikkert at anvende et indtrækningsanlæg tilsvarende som et markvandingsanlæg. Men husk - uanset sprinklertype må der ikke udprinkles, når jorden er vandmættet eller frossen.

Hvis der sker forurening, kan du imødese besøg af miljøvagten, og der er risiko for bøde i forhold til overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven og ydermere risiko for KO træk i landbrugsstøtten.

KONTAKT

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os. Du træffer os på T: +45 7634 1700.

 

Ensilage og sprinklerFAKTA

  • Udbringning af ensilagesaft og restvand på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt
  • Udbringning af ensilagesaft og restvand må ikke udbringes på en måde og på arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb – herunder dræn, søer over 100 m2 og kystvande
  • Udbringning af ensilagesaft og restvand må ikke give anledning til unødige gener
  • I perioden fra d. 15. november til d. 1. februar må der ikke udbringes ensilagesaft (se definition af restvand)
  • I perioden fra høst til d. 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter
 

Definitioner

Ensilagesaft
Væske, der løber fra ensilage, herunder sukkerroeaffald og lignende, under opbevaringen bortset fra væske, der betragtes som restvand.

Restvand
Mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift. Restvand omfatter desuden fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold under 0,3 kg N/ton.
Væske fra ensilagesiloer/-pladser med ikke-saftgivende ensilage og væske, der udelukkende er opsamlet fra ensilagesiloer/-pladser senere end 1 måned fra ilægning af saftgivende ensilage, og vand fra vask af fjerkræstalde skal betragtes som restvand, hvis kvælstof-indholdet er under 0,3 kg N/ton.