Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Byg om, og bliv boende i landzonen

Med den nye planlov er der åbnet op for flere bosætningsmuligheder i landzonen, og samtidig er grænsen for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygning af helårshuse blevet hævet.

For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænsen for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygninger af helårshuse blevet hævet fra 250 m2 til 500 m2. Det kræver dog, at boligen er egnet til til- og ombygning, og i det hele taget er i en sådan stand, at der ikke reelt er tale om nyopførelse.

Kommunerne kan ikke efter planlovens bestemmelser modsætte sig en til- eller ombygning af et helårshus, hvor det samlede bygningsareal til boligformål ikke bliver større end 500 m2, hverken med hensyn til størrelse eller udformning. Udvidelse af et helårshus vil fortsat kræve byggetilladelse.

Der kan i øvrigt også være krav om tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, som kan regulere omfang eller udseendet af det enkelte byggeri, eksempelvis bygningsreglementet, bebyggelsesregulerende bestemmelser, lokalplanbestemmelser samt fredninger og naturbeskyttelsesloven. Kommunen skal gennemgå disse bestemmelser i byggesagen.

Retten til at udvide til et samlet bruttoetageareal på op til 500 m2 uden landzonetilladelse alene gælder kun for helårshuse. Fx er én bolig etableret i en overflødiggjort bygning ikke at betragte som et helårshus. I nogle tilfælde vil man alligevel kunne etablere eller udvide én bolig etableret i en overflødiggjort bygning op til 500 m2 eller mere, hvis det sker inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Her skal der ske en forudgående anmeldelse til kommunen. Vi er klar til at hjælpe dig med råd og vejledning om dette.

Hvis du vil nedrive og opføre en ny bolig skal du søge landzonetilladelse ved kommunen.

ETABLERING AF ÉN BOLIG I OVERFLØDIGGJORTE BYGNINGER

Hidtil har det kun været muligt at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug til én bolig uden landzonetilladelse. Med den seneste ændring af planloven er det nu også blevet muligt at tage andre overflødiggjorte bygninger i brug til én bolig uden landzonetilladelse. Eksempler på andre bygninger kan være nedlagte mejerier, skoler eller overflødiggjorte boliger i landzonen.

Det er en betingelse, at boligen etableres i bestående bygninger, og at der ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang, samt at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.
Det er ikke alle overflødiggjorte bygninger som kan tages i brug til én bolig uden landzonetilladelse, da der gælder en række undtagelser. Du kan for eksempel ikke etablere én bolig i overflødiggjorte bygninger, der er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen uden landzonetilladelse.

Du kan kun etablere én helårsbolig i en overflødiggjort bygning på en ejendom uden landzonetilladelse.

Hvis du vil etablere én bolig i en overflødiggjort bygning, skal du sende en forudgående anmeldelse til kommunen, så kommunen får mulighed for at kontrollere, at betingelserne for den ændrede anvendelse uden landzonetilladelse er opfyldt. Kommunen har 2 uger til at reagere fra den dag anmeldelsen er modtaget.

ETABLERING AF FLERE BOLIGENHEDER I EKSISTERENDE BYGNINGER I LANDZONE

For at understøtte indsatsen for bosætning i landdistrikterne i form af nye boformer som bofællesskaber og kollektiver er der åbnet op for, at kommunerne kan give landzonetilladelse til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone.

En forudsætning for, at du kan få en landzonetilladelse til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone er, at den eksisterende bygning er egnet til boligformål, og at boligenhederne kan indrettes uden væsentligt om- eller tilbygning.

De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m2 uden landzonetilladelse og kan ikke overgå til anvendelse til fritidsboliger.

Den nye planlov trådte i kraft den 15. juni 2017.