Opbevaring

Opbevaring af aske, kemikaler og andet

Kan jeg bruge min gylletank til opbevaring af aske? Hvilke krav er der til kemikalieopbevaring? Må jeg opbevare spildevandsslam i markstak?

Der er mange ting, du som landmand skal holde styr på og mange regler, der skal overholdes. Ud over ovenstående skal du også have fokus på opbevaring af handelsgødning samt beredskabsstyrelsen forskrifter om afstandskrav og brandsikringskrav.

Opbevaring og håndtering af aske

Aske fra halmfyr eller biobrændselsfyr skal opbevares på en fast plads eller på en presenning og overdækkes med et regntæt materiale.

Aske fra korn, træ og halm fra egne arealer må du sprede ud på dine egne arealer. Har du købt brændsel, fx koks og andet biobrændsler, skal det bortskaffes via modtagepladsen.

Krav til kemikalier

Planteværnsmidler skal opbevares i aflåst skab eller rum. Der må ikke være afløb fra det rum, hvor kemikalierne opbevares.

Når det gælder regler vedrørende planteværnsmidler, er det primært NaturErhvervstyrelsen, der er kontrolmyndighed. De fører bl.a. kontrol med, at der ikke opbevares og anvendes ulovlige og udgåede midler, samt at sprøjteudstyr og vaskefyldepladser opfylder de gældende krav.

Det er ligeledes NaturErhvervstyrelsen, der fører kontrol med lovpligtig sprøjtejournal og indberetning samt at den, der udfører sprøjtning, har fornøden og opdateret autorisation dertil (sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis).

Opbevaring af spildevandsslam

Spildevandsslam må ikke opbevares i markstak. Forbuddet gælder både slam fra offentlige spildevandsanlæg og andre typer af industrielt fremkommet spildevandsslam, fx fra slagterier, mejerier mv.

Praksis er dog, at midlertidig opbevaring i marken af slam til jordbrugsformål er tilladt i forbindelse med omladning fra transportvogn til spredningsmateriel. Det forudsætter dog, at affaldet ikke giver anledning til grund- eller overfladevandsforurening eller gener for naboer. Ifølge praksis bør den midlertidige opbevaring ikke strække sig ud over 14 dage.

Flydende typer spildevandsslam må ikke opbevares midlertidig i marken, men skal køres direkte til spredning. Definitionen på, hvornår slam er “fast” eller “flydende” går på om slammet/affaldet bevarer sin form ved placering i en stak, dvs. stakken ikke fylder ud.

Opbevaring spildevand
Opbevaring af halm

Inden- og udendørs opbevaring af halm

Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter om afstandskrav og brandsikringskrav gælder ved blot 10 m3 halm i det fri samt ved over 1.000 m3 halm i en bygning. 10 m3 halm i det fri svarer til 2-3 bigballer og 1.000 m3 halm indendørs svarer til ca. 250-260 bigballer af storballetypen.

Ud over brandrisikoen kan der også være forsikringsmæssige aspekter i tilfælde af, at reglerne er overtrådt. Du finder flere information om opbevaring af halm på følgende links:

Handelsgødning

Opbevaring i maskinhaller, halmlader og andet er en farlig cocktail i tilfælde af brand. Kolding Kommune har derfor udarbejdet en vejledning til landmænd, der fortæller om de forholdsregler, der skal tages når handelsgødningen skal opbevares.

Kemi Indkøbsklub

Undgå bøvl med kommunen, kontakt os

Ved et miljøtilsyn vil kommunen ofte tjekke, at der er en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af kemikalier. Det er derfor vigtigt, at du har 100 % styr på kravene til opbevaring af kemikalier, aske, olie m.m.

Er du i tvivl, så kontakt os og få den rette rådgivning.

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent