Forretningsbetingelser for rådgivning

KHLs forretningsbetingelser

Her kan du læse KHLs forretningsbetingelser for rådgivning.

1. Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af Kolding Herreds Landbrugsforening (betegnet KHL) ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

3. Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er KHL frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er KHL berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos KHL er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre KHL udgifter, som KHL forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5. Honorar

KHLs honorar beregnes som udgangspunkt i forbrugt tid samt eventuelle grundgebyr, men kan også være i henhold til overslag eller fast pris

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter KHL kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor KHL forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og KHL drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om KHLs ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse for-udsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, KHL specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af KHLs ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af KHL, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden KHL samtlige udgifter, der er afholdt af KHL som led i opga-vens løsning.

6. Betaling

Som udgangspunkt faktureres månedsvis bagud. Afregning kan også ske ved opgavens afslutning eller eventuelt med áconto betaling.

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage fra fakturadato.

Efter forfaldsdato forrentes KHLs tilgodehavende med mora-/forsinkelsesrente, pt med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

7. Fortrolighed og persondata

KHL påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

KHL påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer KHL til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

KHL er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til danske retsregler herom.

KHL videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer (F.m.b.A. L&F / SEGES Innovation) til analyseforsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F / SEGES Innovation samkøre datasæt modtaget fra KHL, lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data.

8. Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af KHL som led i rådgivningen. KHL har i øvrigt alle ret-tigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at KHLs navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at KHL ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9. Ansvar

KHL er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets alminde-lige regler.

Ansvaret for KHL kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Ansvaret for rådgivning vedrørende faktiske og retlige forhold i udlandet er dog begrænset til 5 mio. kr. pr. opgave.

Er KHL ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan KHLs erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor KHL dermed ikke har den fulde opgave
  • Udarbejdelse og/eller indsendelse af ansøgning og udbetalingsanmodning vedrørende projekttilskud (Tilskud til miljøteknologi, modernisering af stalde samt lignende ordninger, dog ikke ordninger, der søges i Fællesskemaet) er ansvaret for KHL begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave

KHL er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

KHL er heller ikke ansvarlig for fejl eller mangler, som er forårsaget ved KHLs anvendelse af IT-værktøjer og software leveret af SEGES Innovation P/S eller andre leverandører. Det samme gælder for kundens forkerte brug af samme IT-værktøjer og software, herunder manglende opdatering heraf.

KHL hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som KHL har henvist kunden til, ligesom KHL ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som KHL efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod KHL og ikke mod de enkelte medarbejdere.

KHL kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end KHL.

KHL påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af KHL leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre KHL forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som KHL måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod KHL som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. Lovvalg og værneting

Tvister om KHLs rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Hvis kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af KHLs rådgivning, anmeldes krav hos KHLs ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af KHLs rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingel-ser skal anlægges ved Kolding Byret.

Tvister vedrørende rådgivning om faktiske og retlige forhold i udlandet kan være underlagt lovgivning og jurisdiktion i det land, hvori rådgivningen er ydet, dog er USA og Canada undtaget.

Forretningsbetingelser version 01-04 /2023.

Har du spørgsmål til forretningsbetingelserne, kan du til enhver tid kontakte os.

Niels Peter Madsen

Niels Peter Madsen

Direktør