Selskab eller personlig virksomhed

 1. KHL
 2. Erhverv
 3. Virksomhedsrådgivning
 4. Selskab eller personlig virksomhed

Selskab eller personlig virksomhed

Skal din virksomhed drives som en personlig ejet virksomhed eller som et selskab? Bliv klogere på de forskellige selskabsformer, og træf dit valg.

Få styr på de forskellige beskatningsregler, der gælder for personer og selskaber samt mulighederne for at omdanne en eksisterende virksomhed til et selskab på en konstruktiv måde. Vi giver dig et kort resumé samt fortæller, hvorfor nogle vælger at omdanne virksomheden til et selskab.

Her kan du læse om:

 • personlig virksomhed
 • selskaber
 • hvorfor skal du vælge at omlægge til selskab?
 • omdannelse til selskab i praksis
 • ulemper ved omdannelse til selskab
 • holdingselskaber
 • relevante lovændringer for selskaber

 

Selskab personlig virksomhed

Personlig virksomhed

De fleste selvstændige anvender virksomhedsskatteordningen. I praksis betyder det, at virksomhedens indtægter og udgifter kører over virksomhedens kassekredit, og privatøkonomien kører over en privat bankkonto.

Virksomhedsskatteordning

Til gengæld for opdelingen af økonomien kan du fratrække renter af gæld i virksomheden i driften. Samtidig gives der mulighed for, at virksomhedsejeren kan opspare virksomhedsoverskud til en lav skat på kun 22 %, ligesom en del af det hævede overskud kan beskattes som kapitalafkast til en lavere skat.

Andre selvstændige anvender kapitalafkastordningen eller personskatteloven.

Selskaber

Overskud i selskaber beskattes med 22 %, og opgøres i princippet efter de samme regler som i virksomhedsskatteordningen.

I et selskab er indehaveren ansat, og kan som udgangspunkt selv fastsætte sin løn. Er der overskud i selskabet efter løn, kan der udloddes udbytte til ejeren. Udbyttet beskattes enten med 27 % eller 42 %. Til gengæld har selskabet ikke skattefradrag for udbyttet.

Dog er partnerselskaber P/S delvist undtaget, også delvist fra nedenstående.

Selskab og personlig virksomhed
Selskab eller personlig virksomhed

Hvorfor skal du vælge at omlægge til selskab?

Skattemæssigt er der ingen væsentlig forskel mellem at drive virksomhed i personligt regi fremfor i selskabsform forudsat, at ejeren anvender virksomhedsordningen. Når flere alligevel vælger at omdanne virksomheden til et selskab skyldes det især 3 forhold:

I en personlig virksomhed hæfter ejeren med hele sin private formue. I en virksomhed i selskabsform hæfter ejeren kun med den indskudte og bundne selskabskapital. Lån til selskaber vil dog ofte være betinget af kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse af ejeren.

Opsparede overskud kommer til beskatning, når virksomheden lukker eller sælges i personlig virksomhedsskatteordning. Drives virksomheden som selskab, kan beskatningen af det opsparede overskud udskydes længere, selvom driften ophører. Hvis driftsselskabet suppleres med et holdingselskab, kan virksomheden med drift tilmed sælges skattefrit.

Det er relativt kompliceret at optage en medejer eller gennemføre et generationsskifte i en personligt ejet virksomhed. Udskiftninger i ejerkredsen i en flerejet virksomhed er meget nemmere i en virksomhed i selskabsform.

Ulemper ved omdannelse til selskab

Stiftelse af selskaber medfører omkostninger til advokat og revisor.

Et selskabs regnskaber skal offentliggøres, så alle kan få indblik i virksomhedens tal.

Underskud i en virksomhed, der drives i selskabsform kan ikke modregnes i ejerens eller dennes ægtefælles personlige indtægter.

Holdingsselskaber

Et holdingselskab er typisk et selskab, der ejer aktier i et driftsselskab.

Ved at stifte et holdingselskab straks efter at have omdannet virksomheden til et selskab, kan der overføres skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet.

Holdingselskabet giver altså mulighed for at sikre opsparet overskud fra driftsselskabet (altså en ekstra risikoafgrænsning).

Selskab personlig virksomhed
Selskab personlig virksomhed

Omdannelse til selskab i praksis

Har du truffet beslutningen, kan omdannelse ske på 2 måder: Som en skattepligtig omdannelse eller som en skattefri omdannelse.

Skattepligtig omdannelse

Ved en skattepligtig omdannelse stilles ejeren skattemæssigt på samme måde, som hvis virksomheden var solgt til en fremmed. Alle aktiverne, herunder også goodwill, skal værdiansættes til markedsværdi, og der skal betales skat af fortjenesterne – og som udgangspunkt også af et eventuelt overskud. Det kan koste ganske meget i skat.

Skattefri omdannelse

Ved en skattefri omdannelse skal aktiverne også værdiansættes, men der skal først betales skat af fortjenesterne, når ejeren til sin tid sælger aktier/anparterne i selskabet. Skatten kan dermed udskydes i mange år. Til gengæld skal omdannelsen ske efter særlige regler. Det betyder blandt andet, at hele nettoværdien af virksomheden skal betales med aktier i selskabet.

Det koster ekstra at stifte selskab på denne måde, og det er her, du skal holde det op mod en skattebesparelse her og nu.

Relevante lovændringer for selskaber

Udbyttebeskatning

Beskatning af selskabers udbytte fra unoterede porteføljeaktier (ejerandel under 10 %) skal kun medregnes med 70 % af det modtagne udbytte.

Registrering af ejer/ejere i selskaber

Ejere i nye selskaber (A/S, P/S, ApS, K/S og I/S m.fl.), der ejer mere end 5 % af selskabet, er forpligtet til at blive registreret i ejerregistret på virk.dk.

Det offentlige ejerregister

Nystiftede selskaber skal registrere ejere senest 2 uger efter stiftelse.

Ejerbog

Erhvervsstyrelsen har udviklet et it-program, der kan bruges til at føre den ejerbog, alle selskaber også er forpligtet til at føre. Alternativt kan du føre ejerbogen i et almindeligt word-dokument eller lignende.

Indtastning i ejerregistret udelukker altså ikke forpligtelsen til at føre ejerbog.

Selskab personlig virksomhed
Inge Kloster Iversen

Inge Kloster Iversen

Skattechef

Nicolaj Bennetsen Poulsen

Nicolaj Bennetsen Poulsen

Revisorassistent