Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Seneste nyt om projekter og tilskud

Seneste nyt om tilskud og projekter

Hold dig opdateret på tilskudsordninger, og sørg for at få søgt de investeringstilskud, du kan. Husk, du skal have søgt tilskud inden du investerer i dine projekter.

Her kan du læse om tilskud til natur, kvæg, svin, økologi, øvrige driftsgrene herunder gartneri & fjerkræ, energibesparelser og kommende tilskud. Du kan også læse om, hvordan du får udbetalt tilskud ligesom vi skriver lidt om landdistriktsprogrammet for de kommende år.


KVÆG

Moderniseringsordning, kvæg

I 2018 er der afsat 110 mio. kr. til modernisering af kvæg. Der kan søges om tilskud til nybyg (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.

Vi forventer, at ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 16. august til d. 13. december 2018. Det er endu ikke afklaret, hvordan ordningen bliver, men hovedtrækkene er på plads. Det bliver en ordning hvor der søges tilskud på standardomkostninger. Dvs. at det på forhånd er defineret, hvor stort et beløb, der gives til investering i de elementer, der kan søges tilskud til. Du slipper med andre ord for at indhente tilbud på ansøgningstidspunktet.

Der kan søges tilskud til renovering, tilbygning eller nybygning. På hvert område defineres det, hvad der som minimum skal investeres i for at kunne opnå tilskud. Fx væg, tag, vand, inventar, gødningshåndtering og el. Der skal ikke sendes hverken miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring ind med ansøgningen.

Som udgangspunkt har du 2 år fra du har søgt tilskuddet, til du skal være færdig med investeringerne.

Det er ikke muligt at overdrage tilsagnet med mindre det sker i forbindelse med overdragelse af ejendommen.

Der kan ikke laves rate-udbetaling. For at overholde tilbudsloven skal du, ved kontrol, kunne fremvise fakturaer, betalingsdokumentationer og dokumentation. Dokumenterne skal altså ikke sendes ind sammen med udbetalingsanmodningen.


SVIN

Etablering af løsdrift i farestalde

Ansøgningsperioden er fra d. 15. juni til d. 30. august 2018.

Der er afsat 14 millioner til tilbygninger og renoveringer samt 4 millioner til renovering. Der er defineret standartomkostninger pr. stiplads, så du ved tilbygning/nybygning kan få 7.880 kr. pr. stiplads og ved renovering kan få 5.800 kr. pr. stiplads udbetalt.

Ansøgningerne prioriteres ud fra gennemsnitsstørrelsen på stierne samt andelen af fast gulv i samtlige stier.

For at være tilskudsberettiget skal ansøgningen opnå mindst 1,5 point. Er andelen af fast gulv i stierne over 40 % i alle stier gives 0,5 point. Gennemsnitsstørrelsen på stierne giver 1 point, hvis stierne i gennemsnit er 5,2 - 5,4 m2, 2 point hvis de er 5,5 – 5,7 m2 eller 3 point hvis de er større end 5,7 m2.

Der skal ikke sendes hverken miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring ind med ansøgningen.

Som udgangspunkt har du 2 år fra du har søgt tilskuddet til du skal være færdig med investeringerne.

Det er ikke muligt at overdrage tilsagnet med mindre det sker i forbindelse med overdragelse af ejendommen.

Der kan ikke laves rate-udbetaling. For at overholde tilbudsloven skal du, ved kontrol, kunne fremvise fakturaer, betalingsdokumentationer og dokumentation. Dokumenterne skal altså ikke sendes ind sammen med udbetalingsanmodningen.

Der er ikke afsat midler til andre tilskudsrunder til svin i 2018.


ØVRIGE DRIFTSGRENE (GARTNERI & FJERKRÆ)

Der er i 2018 afsat 50 mio. kr. til fjerkræ og 32 mio. kr. til gartneri.

Ansøgningsperioden bliver fra d. 3. august til d. 2. oktober 2018. Dele af puljen øremærkes økologi.

Der kan søges tilskud til en række teknologier, der er defineret på forhånd. Effekten af hver enkelt teknologi er ligeledes defineret af AU (Århus universitet). Teknologierne skal enten bidrage til reduceret energiforbrug eller mindre emission fra staldene (for gartneri energibesparelser, forbedret udnyttelse af kvælstof eller reduceret brug af pesticid). Alle effekterne opgøres på baggrund af det areal, teknologien anvendes på det vil sige m2 netto-areal i staldene eller ha i forbindelse med gartneri.

Tilskuddets størrelse fastlægges ud fra rimelige priser. Hvad der er rimelige priser fastlægges ud fra de priser, den enkelte ansøger viser ved at indsende to direkte sammenlignelige tilbud på det, der ønskes tilskud til investeringen i.

For at tilbuddene af Styrelsen bliver vurderet som direkte sammenlignelige skal de være tæt på identiske. Det kan derfor være nødvendigt at få udspecificeret tilbuddet fra den ene leverandør i forhold til hvordan tilbuddet er opdelt fra den anden leverandør. Du må derfor som ansøger forvente, at det tager tid at få oplysningerne til tilskudsansøgningen på plads. Men du kan godt starte op allerede nu. Tilbuddene behøver nemlig ikke at være dateret i ansøgningsperioden.


PLANTEAVL

I 2018 er der afsat 30 mio. kr. til planteavl med en ligelig fordeling mellem økologisk og konventionel planteavl.

Bekendtgørelse og vejledning til ordningen har været i høring, men er endnu ikke vedtaget i folketinget.

Vi forventer, at tilskuddene gives til teknologier, der reducerer pesticidforbruget eller forbedre udnyttelsen af kvælstof.

Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 3. august til d. 2. oktober 2018. Hvordan ordningen udformes er endnu ikke bestemt.


ENERGIBESPARELSE

Energibesparelser: Energibesparelse kan fortsat sælges til energiselskaberne. Det er stort set alle former for energibesparelser, der kan sælges. Husk, at aftaler om salg af energibesparelser skal være indgået inden der investeres i den nye teknologi. Energibesparelserne kaldes populært for CO2-kvoter, selv om de to ordninger ikke har noget med hinanden at gøre.

Omlægning til vedvarende energi (VE-ordningen): Ordningen blev lukket ved udgangen af 2016 på grund af omlægning af PSO-afgifterne.


ØKOLOGI

Økologisk investeringsstøtte

Den sidste tilskudspulje er afholdt. Der mangler fortsat enkelte afgørelser på ansøgninger under puljen i 2016.


KOMMENDE TILSKUDSORDNINGER - MILJØTEKNOLOGI

I 2018 udbydes tre forskellige puljer til miljøteknologi

  • Almindelig miljøteknologi med forventet ansøgningsperiode 01-08-2018 til 02-10-2018
  • Etablering af løsdrift i farestalde med forventet ansøgningsperiode 15-06-2018 til 30-08-2018
  • Modernisering af kvægstalde med forventet ansøgningsperiode 16-08-2018 til 28-11-2018

Derudover udbydes forskellige typer vådområdeprojekter, skovrejsning, læhegn samt tilskud til etablering af afgræsning inden for Natura2000 områder.

Hegningspuljen, hvor der skulle have været mulighed for at søge tilskud fra d. 1. august til d. 20. september 2018, er udskudt til 2019 grundet manglende it-ressourcer i styrelsen.


UDBETALING AF TILSKUD

Der er MANGE formalia, der skal være overholdt for at få udbetalt tilskud. Udbetalingen afhænger af, hvilken ordning og hvilket år du har tilsagn fra og præcis, hvad der skal være overholdt.

Fælles for alle ordningerner er, at fakturaen skal være udstedt til den, der har fået tilsagnet. Er tilsagnet givet til din virksomhed, skal det være virksomhedens navn og ikke dit, der står på fakturaen. Er det dig, der har tilsagnet, skal fakturaen være stilet til dig og ikke virksomheden.

Der kan ikke udbetales tilskud til investeringer, der er finansieret via leasingaftaler.

Det er ok at bruge en købekontrakt.

Andre krav afhænger af ordningen og året for tilsagn. Ring derfor gerne, og få afklaret, hvad det er, du skal være særlig opmærksom på, inden du går i gang med at gennemføre et projekt. Er du i tvivl om en faktura lever op til kravene i forhold til tilskud, kan du vælge at få den vurderet inden du betaler.


LANDDISTRIKTSPROGRAMMET DE KOMMENDE ÅR

Som følge af det forlig der blev indgået 22. december 2015 vedrørende fødevare- og landbrugspakken er der ændret i udmøntningen af tilskudsordningerne i de kommende år. En del af de projektrettede midler vil fremover ikke gå til investeringstilskud, men vil i stedet blive anvendt til kvælstofindsatser som fx minivådområder, skovrejsning og vådområder. Dette gøres for at kompensere for det ekstra kvælstof vi får lov at anvende som følge af fødevare- og landbrugspakken (fx udfases undergødskningen og harmonikravet for svin hæves fra 1,4 DE/ha til 1,7 DE/ha). Du kan se en oversigt over de kommende år i figur 1.

Landdistriktsprogrammet de kommende år


GENEREL INFORMATION

Generelt for alle investeringstilskud gælder, at de udfases som følge af fødevare- og landbrugsforliget fra 2015. Midlerne vil i stedet blive prioriteret anvendt til kvælstofindsatser som kompensation for de ændringer, der kommer på gødningsnormer og arealanvendelse.

Der er afsat midler til investeringstilskud frem til 2019, men beløbene er begrænsede. I 2017 bliver der ikke udbudt investeringstilskud. Den politiske aftale fra 2015 lyder på 200 millioner kr. i 2018 og 50 millioner kr. i 2019, som indtil videre er det sidste år med investeringstilskud.