Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Seneste nyt om projekter og tilskud

SENESTE NYT OM TILSKUD OG PROJEKTER

Hold dig opdateret på tilskudsordninger, og sørg for at få søgt de investeringstilskud, du kan. Husk, du skal have søgt tilskud inden du investerer i dine projekter.

Her kan du læse om tilskud til natur, kvæg, svin, økologi, øvrige driftsgrene herunder gartneri & fjerkræ, energibesparelser og kommende tilskud. Du kan også læse om, hvordan du får udbetalt tilskud ligesom vi skriver lidt om landdistriktsprogrammet for de kommende år.


NATUR

Tilskud til nyt hegn eller rydning af arealer i Natura 2000 områder

Det er muligt at søge tilskud fra d. 4. august til d. 19. september 2017.

Der kan søges tilskud til rydning af tilgroede arealer samt forberedelse til afgræsning. Forberedelse kan omfatte etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde, elforsyning samt oprettelse af græsningsselskab. For projekter med forberedelse til afgræsning er der i år fastsat standardomkostninger for de enkelte investeringer. Det betyder, at der på forhånd er fastsat et beløb, der udbetales for de enkelte elementer uanset hvad det koster dig at etablere.

Tilskud til rydning fastsættes ud fra rimelige priser på baggrund af to sammenlignelige tilbud, der indsendes sammen med ansøgningen om tilskud.

For at søge tilskud skal mindst 50 % af arealet være beliggende inden for en særlig udpegning i Natura 2000 områder. Projekterne vurderes efter et pointsystem, hvor der tildeles point i forhold til projekttype, naturtype og andel af areal inden for de særligt udpegede Natura2000 områder.

Projekter med mindre end 32 point får afslag - også selv om hele puljen ikke er brugt.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Inger Knude på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller T: +45 7634 1793 for yderligere oplysninger eller hjælp til udarbejdelse af ansøgning.


KvÆG

Moderniseringsordning, kvæg

Det er ikke muligt at søge tilskud i 2017.

I 2018 er der afsat 110 mio. kr. til modernistering af kvæg. Der kan søges om tilskud til nybyg (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovring (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.

Vi forventer, at ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 16. august til d. 13. december 2018. Hvordan ordningen udformes er endnu ikke bestemt, men vi formoder, at "projekt parathed" kommer til at indgå i prioriteringen, så ansøger med miljøgodkendelse og byggetilladelse på plads prioriteres før ansøgere, der ikke har de nødvendige tilladelser på plads ved ansøgningsstart.


SVIN

Etablering af løsdrift i farestalde

I 2018 er der afsat 14 mio. kr til tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Vi forventer, at ordningen kommer til at ligne tidligere års puljer, men det er endnu ikke fastlagt.

Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 15. juni til d. 30. august 2018.

Der er IKKE afsat midler til andre tilskudsrunder til svin i 2018.


ØVRIGE DRIFTSGRENE (GARTNERI & FJERKRÆ)

Der er i 2018 afsat 50 mio. kr til fjerkræ og 32 mio kr. til gartneri.

Der forventes tilskud til en række investeringer, der bidrager til at reducere enten energiforbrug, pesticidforbrug eller ammoniakemission. Præcis hvordan ordningen udformes er endnu ikke fastlagt.

Vi forventer, at ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 1. august til d. 2. oktober 2018. Om dele af puljerne øremærkes økologi er uklart.


PLANTEAVL

I 2018 er der afsat 30 mio. kr. til planteavl med en ligelig fordeling mellem økologisk og konventionel planteavl.

Vi forventer, at tilskuddene gives til teknologier der reducerer pesticidforbruget eller forbedre udnyttelsen af kvælstof.

Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 1. august til d. 2. oktober 2018. Hvordan ordningen udformes er endnu ikke bestemt.


ENERGIBESPARELSE

Energibesparelser: Energibesparelse kan fortsat sælges til energiselskaberne. Det er stort set alle former for energibesparelser, der kan sælges. Husk, at aftaler om salg af energibesparelser skal være indgået inden der investeres i den nye teknologi. Energibesparelserne kaldes populært for CO2-kvoter, selv om de to ordninger ikke har noget med hinanden at gøre.

Omlægning til vedvarende energi (VE-ordningen): Ordningen blev lukket ved udgangen af 2016 på grund af omlægning af PSO-afgifterne.


ØKOLOGI

Økologisk investeringsstøtte

Den sidste tilskudspulje er afholdt. Der mangler fortsat enkelte afgørelser på ansøgninger under puljen i 2015. Hvornår der begynder at komme afgørelser på ansøgningerne på 2016-puljen vides ikke.


KOMMENDE TILSKUDSORDNINGER - MILJØTEKNOLOGI

I 2018 udbydes tre forskellige puljer til miljøteknologi

  • Almindelig miljøteknologi med forventet ansøgningsperiode 01-08-2018 til 02-10-2018
  • Etablering af løsdrift i farestalde med forventet ansøgningsperiode 15-06-2018 til 30-08-2018
  • Modernisering af kvægstalde med forventet ansøgningsperiode 16-08-2018 til 28-11-2018

Officielt er størrelsen på puljerne til de enkelte ordninger ikke meldt ud, ej heller hvad der kan søges tilskud til. Kommer puljerne til at ligne lidt af det, vi kender fra tidligere år, kan der i farestaldsordningen søges et fast beløb pr. stiplads, der lever op til en række nærmere definerede krav.

Til modernisering af kvægstalde har det tidligere været sådan, at man søger 20 % tilskud ud fra faste/maks. priser på en række elementer eller fx m2 plansilo/antal sengebåse. Satserne har været forskellige alt efter om der etableres nye bygninger eller renoveres i eksisterende bygninger.

Finansieringserklæring og gyldig miljøgodkendelse har været nødvendig for at kunne opnå tilsagn om tilskud.

Almindelig miljøteknologi er normalt 40 % tilskud til en række enkeltteknologier inden for et antal indsatsområder.

Indsatsområderne har oftest været energibesparelse, reduktion af kvælstof- eller pesticiebelastning inden for forskellige produktionsgrene, fx fjerkræ, gartneri, planteavl, svin og kvæg.

Om der afsættes tilskudskroner til alle driftsgrene vides ikke.

Derudover udbydes forskellige typer vådområdeprojekter, skovrejsning, læhegn samt tilskud til etablering af afgræsning inden for Natura2000 områder.


UDBETALING AF TILSKUD

Der er MANGE formalia, der skal være overholdt for at få udbetalt tilskud. Udbetalingen afhænger af, hvilken ordning og hvilket år du har tilsagn fra og præcis, hvad der skal være overholdt.

Fælles for alle ordningerner er, at fakturaen skal være udstedt til den, der har fået tilsagnet. Er tilsagnet givet til din virksomhed, skal det være virksomhedens navn og ikke dit, der står på fakturaen. Er det dig, der har tilsagnet, skal fakturaen være stilet til dig og ikke virksomheden.

Der kan ikke udbetales tilskud til investeringer, der er finansieret via leasingaftaler.

Det er ok at bruge en købekontrakt.

Andre krav afhænger af ordningen og året for tilsagn. Ring derfor gerne, og få afklaret, hvad det er, du skal være særlig opmærksom på, inden du går i gang med at gennemføre et projekt. Er du i tvivl om en faktura lever op til kravene i forhold til tilskud, kan du vælge at få den vurderet inden du betaler.


LANDDISTRIKTSPROGRAMMET DE KOMMENDE ÅR

Som følge af det forlig der blev indgået 22. december 2015 vedrørende fødevare- og landbrugspakken er der ændret i udmøntningen af tilskudsordningerne i de kommende år. En del af de projektrettede midler vil fremover ikke gå til investeringstilskud, men vil i stedet blive anvendt til kvælstofindsatser som fx minivådområder, skovrejsning og vådområder. Dette gøres for at kompensere for det ekstra kvælstof vi får lov at anvende som følge af fødevare- og landbrugspakken (fx udfases undergødskningen og harmonikravet for svin hæves fra 1,4 DE/ha til 1,7 DE/ha). Du kan se en oversigt over de kommende år i figur 1.

Landdistriktsprogrammet de kommende år


GENEREL INFORMATION

Generelt for alle investeringstilskud gælder, at de udfases som følge af fødevare- og landbrugsforliget fra 2015. Midlerne vil i stedet blive prioriteret anvendt til kvælstofindsatser som kompensation for de ændringer, der kommer på gødningsnormer og arealanvendelse.

Der er afsat midler til investeringstilskud frem til 2019, men beløbene er begrænsede. I 2017 bliver der ikke udbudt investeringstilskud. Den politiske aftale fra 2015 lyder på 200 millioner kr. i 2018 og 50 millioner kr. i 2019, som indtil videre er det sidste år med investeringstilskud.